Tử Vi 2016 Tuổi Sửu

Xem Tử Vi năm 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ: 29-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn: Long Quy Hoàng Long Tướng tinh: Chim Cú, con dòng: Xích Đế, phú quý Mạng: Thích lịch hỏa

Xem Tử Vi năm 2016: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-2-1962) Vật Phẩm May Mắn: Vòng Tỳ Hưu Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng: Huỳnh Đế. Quan lộc cô

Xem Tử Vi năm 2016: Quý Sửu 44 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Quý Sửu 44 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 03-3-1973 đến 22-1-1974) Vật Phẩm May Mắn: Đồng Tiền Ngọc Myanmar Tướng tinh: Cua Biển Con dòng: Thanh Đế, quan lộc, tân khổ Mạng: Tang

Xem Tử Vi năm 2016: Ất Sửu 32 Tuổi – Âm Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Ất Sửu 32 Tuổi – Âm Nữ (Sanh từ 20-1-1985 đến 08-2-1986) Vật Phẩm May Mắn: Phật Hư Không Tạng Tướng tinh: Con Chó con dòng: Bạch Đế, phú quý Mạng: Hải trung Kim

Xem Tử Vi năm 2016: Đinh Sửu 20 Tuổi – Dương Nữ

Xem Tử Vi năm 2016: Đinh Sửu 20 Tuổi – Dương Nữ (Sanh từ 7-2-1997 đến 27-1-1998) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Thạch Anh Tím Tướng tinh: Con Trùn Con Dòng: Hắc Đế, cô quạnh Mạng: Giang Hạ

Xem Tử Vi năm 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Kỷ Sửu 68 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 21-1-1949 đến 16-2-1950) Vật Phẩm May Mắn: Quả Cầu Thạch Anh Trắng Tướng tinh: Chim Cú Con dòng: Xích Đế, Phú Quý MẠNG: Tích lịch

Xem Tử Vi năm 2016: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Tân Sửu 56 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-2-1962) Vật Phẩm May Mắn: Di Lạc Quảy Vàng Tướng tinh: Con Đười Ươi, Con dòng: Huỳnh Đế. Quan lộc cô quạnh MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2016: Quý Sửu 44 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Quý Sửu 44 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 3-2-1973 đến 22-1-1974) Vật Phẩm May Mắn: Long Vận Hưng Long TƯỚNG TINH: Cua Biển – Con dòng: Thanh Đế, Quan lộc, tân khổ. MẠNG:

Xem Tử Vi năm 2016: Ất Sửu 32 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Ất Sửu 32 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 20-1-1985 đến 08-2-1986) Vật Phẩm May Mắn: Cóc Đá Ngọc Hoàng Long Tướng tinh: Con Chó, Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý MẠNG: Hải Trung

Xem Tử Vi năm 2016: Đinh Sửu 20 Tuổi – Âm Nam

Xem Tử Vi năm 2016: Đinh Sửu 20 Tuổi – Âm Nam (Sanh từ 7-2-1997 đến 27-1-1998) Vật Phẩm May Mắn: Tiền Dơi Phúc Đáo TƯỚNG TINH: Con Trùn – Con dòng: Hắc Đế, Cô quạnh. MẠNG: Giang Hạ

Xem Tử Vi năm 2015: Đinh Sửu 79 Tuổi – Âm Nam

THÁI ẤT TỬ VI: ĐINH SỬU – 79 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 11-2-1937 đến 30-1-1938) Vật Phẩm May Mắn Nam Đinh Sửu 79 tuổi: Rồng Xanh Trị Tiểu Nhân Tướng tinh: Con Trùn – Con dòng Hắc

Xem Tử Vi năm 2015: Kỷ Sửu 67 Tuổi – Âm Nam

THÁI ẤT TỬ VI: KỶ SỬU – 67 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 29-1-1949 đến 16-02-1950) Vật Phẩm May Mắn Nam Kỷ Sửu 67 tuổi: Gậy Như Ý Uy Quyền Tướng tinh: Chim Cú– Con dòng Xích Đế,

Xem Tử Vi năm 2015: TÂN SỬU 55 Tuổi – Âm Nam

THÁI ẤT TỬ VI: TÂN SỬU – 55 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-02-1962) Vật Phẩm May Mắn Nam Tân Sửu 55 tuổi: Tam Đa Phúc Lộc Thọ Tướng tinh: Con Đười Ươi– Con dòng Huỳnh

Xem Tử Vi năm 2015: QUÝ SỬU 43 Tuổi – Âm Nam

QUÝ SỬU – 43 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 3-2-1973 đến 22-01-1974) Vật Phẩm May Mắn Nam Quý Sửu 43 tuổi: Cặp Kỳ Lân Vàng Tướng tinh: Con Cua Biển– Con dòng Thanh Đế, Quan Lộc Mạng: Tang

Xem Tử Vi năm 2015: Ất Sửu 31 Tuổi – Âm Nam

ẤT SỬU – 31 TUỔI –ÂM NAM (Sanh từ 21-1-1985 đến 08-02-1986) Vật Phẩm May Mắn Nam Ất Sửu 31 tuổi: Cú Mèo Thạch Anh Đen Tướng tinh: Con Chó– Con dòng Bạch Đế, Phú quý Mạng: Hải trung

Xem Tử Vi năm 2015: Đinh Sửu 19 Tuổi – Âm Nam

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH SỬU – 19 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ 07-1-1997 đến 27-1-1998) Vật Phẩm May Mắn Nam Bính Dần 90 tuổi: Vòng Tay Thạch Anh Hồng Tướng tinh: Con Trùn – Con dòng

Xem Tử Vi năm 2015: ĐINH SỬU 79 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – ĐINH SỬU – 79 TUỔI – ÂM NỮ (Sinh từ 11-2-1937 đến 30-1-1938) Vật Phẩm May Mắn Nữ Đinh Sửu 79 tuổi: Song Hạc Chúc Thọ Tướng tinh: Con Trùn – Con dòng Hắc

Xem Tử Vi năm 2015: KỶ SỬU 67 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – KỶ SỬU – 67 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 29-1-1949 đến 16-02-1950) Vật Phẩm May Mắn Nữ Kỷ Sửu 67 tuổi: Phật Di Lạc Tài Phước Tướng tinh: Chim Cú – Con dòng

Xem Tử Vi năm 2015: TÂN SỬU 55 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – TÂN SỬU – 55 TUỔI –ÂM NỮ (Sanh từ 15-2-1961 đến 04-02-1962) Vật Phẩm May Mắn Nữ Tân Sửu 55 tuổi: Cây Tài Lộc Thạch Anh Tướng tinh: Con Đười Ươi – Con dòng

Xem Tử Vi năm 2015: QUÝ SỬU 43 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – QUÝ SỬU – 43 TUỔI –ÂM NỮ (Sanh từ 3-2-1973 đến 22-01-1974) Vật Phẩm May Mắn Nữ Quý Sửu 43 tuổi: Cua Đồng Tướng tinh: Cua Biển – Con dòng Thanh Đế, Quan Lộc

Xem Tử Vi năm 2015: ẤT SỬU 31 Tuổi – Âm Nữ

THÁI ẤT TỬ VI – ẤT SỬU – 31 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ 20-2-1985 đến 08-02-1986) Vật Phẩm May Mắn Nữ Ất Sửu 31 tuổi: Tỳ Hưu Công Danh Tướng tinh: Con Chó– Con dòng Bạch Đế,

Mua Hang Online